تکرارهم که فرمان نمیتابد

شاعرانه های یک دیوانه پست مدرن!

آذر 89
1 پست
دی 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
خرداد 83
1 پست